FanPost

Pinoy PtR Meetup II

This post is intended for all Pinoy Pounders so I’ll just write in Filipino.

TANGINA! TANGINA TALAGA! NASA FINALS NA ULIT TAYO!

TANGINA MO FISHER!

Okay na 'ko. Haha.

Last year, nagkaroon ng Pinoy PtR Meetup sa Skinny Mike's Sports Bar sa Bonifacio Global City para sama-samang panoorin ang Game 4 ng NBA Finals. Humigit kumulang sa pitong Pinoy Pounders ang pumunta, kasama na ang PtR legends na sina theonlyromeo at silverandblack_davis. :)

Alam nating lahat ang nangyari sa game na yun kaya hindi ganun kasaya ang naging pagkikita namin. "Picture or it didn't happen" ang rule ngayon pero 'di na rin namin naisipang magpapicture kasi lahat malungkot after ng game. :( Siguro natalo tayo nun kasi may na-late. Haha. Malas lang sa pagpili ng papanooring game. Imagine kung Game 3 or Game 5 yung pinanood natin. haha

So ngayon, kasi TANGINA NASA FINALS NA ULIT TAYO, nagpaplano ulit kaming magkaroon ng meetup.

Saan? Initial suggestion ay sa NBA Café sa SM Aura.

Kelan? Yun ang tanong. Anong game ang gusto nyong panoorin? Eto ang sched (Manila time):

Game 1 - Fri, June 6, Miami at San Antonio, 9 a.m.
Game 2 - Mon, June 9, Miami at San Antonio, 8 a.m.
Game 3 - Wed, June 11, San Antonio at Miami, 9 a.m.
Game 4 - Fri, June 13, San Antonio at Miami, 9 a.m.
Game 5 * Mon, June 16, Miami at San Antonio, 8 a.m.
Game 6 * Wed, June 18, San Antonio at Miami, 9 a.m.
Game 7 * Sat, June 21, Miami at San Antonio, 9 a.m.

*kung kailangan pa

Sana mas maenjoy natin ang meetup this time. Mas madami, mas masaya. :)

Personally, Game 5 ang gusto ko. Kasi sa June 15 pa ako makakalayas sa probinsya namin. At sa Game 5 usually nag-aapoy si Manu. Kayo ba?

Pa-comment na lang kung anong game(s) kayo pwede at kung may iba pa kayong suggestions. Yung game na may pinakamaraming confirmed na pupunta ang pipiliin natin. Since kailangan pa ata ng reservation sa NBA Cafe kung dun na tayo, dapat maunahan natin ang mga Heat bandwagon fans/former Laker fans sa game na gusto natin.

May FB event akong ginawa. Dito pala kayo magconfirm. Kelangan kasi natin makapagpareserve ng slots asap.

P.S. Paki-rec pala ng post na 'to para manatili sa taas at makita ng iba pang Pinoy Pounders. Salamat!

This is fan-created content on PoundingtheRock.com. The opinion here is not necessarily shared by the editorial staff at Pounding the Rock.

X
Log In Sign Up

forgot?
Log In Sign Up

Please choose a new SB Nation username and password

As part of the new SB Nation launch, prior users will need to choose a permanent username, along with a new password.

Your username will be used to login to SB Nation going forward.

I already have a Vox Media account!

Verify Vox Media account

Please login to your Vox Media account. This account will be linked to your previously existing Eater account.

Please choose a new SB Nation username and password

As part of the new SB Nation launch, prior MT authors will need to choose a new username and password.

Your username will be used to login to SB Nation going forward.

Forgot password?

We'll email you a reset link.

If you signed up using a 3rd party account like Facebook or Twitter, please login with it instead.

Forgot password?

Try another email?

Almost done,

By becoming a registered user, you are also agreeing to our Terms and confirming that you have read our Privacy Policy.

Join Pounding The Rock

You must be a member of Pounding The Rock to participate.

We have our own Community Guidelines at Pounding The Rock. You should read them.

Join Pounding The Rock

You must be a member of Pounding The Rock to participate.

We have our own Community Guidelines at Pounding The Rock. You should read them.

Spinner.vc97ec6e

Authenticating

Great!

Choose an available username to complete sign up.

In order to provide our users with a better overall experience, we ask for more information from Facebook when using it to login so that we can learn more about our audience and provide you with the best possible experience. We do not store specific user data and the sharing of it is not required to login with Facebook.

tracking_pixel_9347_tracker